Dematerializacja akcji

Lublin , 30 września 2020r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki w Lublinie przy ulicy Łanowej 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusze mogą działać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego oraz przekazane spółce w oryginale. Pełnomocnik musi legitymować się dokumentem tożsamości wskazanym w pełnomocnictwie oraz posiadać kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku osób zamieszkujących poza granicami RP, które nie posiadają dowodów osobistych) akcjonariusza.

Dopuszcza się złożenie dokumentu akcji za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Wskazana forma złożenia dokumentu akcji następuje na wyłączną odpowiedzialność akcjonariusza w razie zaginięcia przesyłki.

Spółka wyda akcjonariuszowi pisemne pokwitowanie złożenia odcinków zbiorowych akcji Spółki.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18.

Jednocześnie Zarząd Lubfarm S.A. informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Informacja o wezwaniu zamieszczona zostanie także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

W przypadku braku odcinka zbiorowego akcji spowodowanego zniszczeniem lub zagubieniem, akcjonariusz powinien fakt ten zgłosić telefonicznie bądź na adres e-mailowy lubfarm@lubfarm.pl celem uzyskania instrukcji odnośnie dalszego toku postępowania.

Zgodnie z obowiązkiem przekazania podmiotowi prowadzącemu elektroniczny rejestr akcjonariuszy prosimy o przekazanie niezbędnych danych na załączonych formularzach.

W załączeniu przesyłamy informację o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy.

Jeżeli Pan/Pani wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej Zarząd prosi o wskazanie adresu poczty elektronicznej na  formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Zarządu spółki w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00, nr telefonu: 81 710 52 00.

Integralną część wezwania stanowią:

– obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzana danych osobowych akcjonariuszy Lubfarm S.A.

– oświadczenie dotyczące danych identyfikacyjnych, adresu i rachunku bankowego akcjonariusza.

– zgoda na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Scroll to Top
Scroll to Top