WZA ogłoszenie 2024

         Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Łanowa 8, zwołuje na dzień 10 czerwca 2024 r., na godz. 13.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 96 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 17 maja 2024 r. poz. 24341.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie  przynajmniej na 7 dni przed odbyciem  Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym  przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl

Porządek obrad:

 Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2023.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,

b)   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023,

c)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

d)   przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023,

e)   udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2023,

f)     udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2023,

g)   upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części,

h)   wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4, objętego Księgą Wieczystą LU1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce,

i)     wyboru Rady Nadzorczej.

  1. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

Scroll to Top
Scroll to Top