Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Lubfarm  Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 19 października  2021r. o godz. 10.00 w Lublinie, ul. Łanowa 8  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Lubfarm S.A.
  7. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 182 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 września 2021 r. poz. 58914.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie  przynajmniej na 7 dni przed odbyciem  Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym  przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl

Przewiń do góry