Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest Lubfarm S.A.  z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: administrator@lubfarm.pl   pod numerem telefonu 81 710 52 12  lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@lubfarm.pl, pod numerem telefonu (+48) 22 211 18 60 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych.

Ochrona i zachowanie poufności danych osobowych są dla Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, zwanej dalej: Lubfarm S.A., niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Lubfarm S.A. m.in.:

 • powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wdrożyła na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Bezpieczeństwa, Procedury zarządzania systemem informatycznym.
 • Zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych, a dotyczących m.in. Osób dokonujących zgłoszeń działań niepożądanych leków i produktów leczniczych, Współpracowników, Kontrahentów, Kandydatów do zatrudnienia i Pracowników Spółki.

Lubfarm S.A. przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

Rekrutacji i zatrudnienia, współpracy i wymiany korespondencji, dochodzenia roszczeń, marketingu własnych produktów, przyjmowania i rejestrowania zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego i przekazywania tych informacji do właściwego  .

Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej wymienionych celu, odbiorcą jest Europejska Agencja Leków.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Przysługuje Pani /Panu prawo do :

Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt:

Jeśli Pani/Pan potrzebuje  dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub Pani/Pan chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Piotr Janiszewski, tel. +48 (22) 211 18 60, e-mail: iod@lubfarm.pl

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa, 20-750 Lublin.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celach związanych z prowadzeniem korespondencji jak i w związku ze współpracą pomiędzy Państwem a nami.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Lubfarm S.A. jest prawidłowa obsługa komunikacji  między nami a Państwem, jak i prawidłowa realizacja umowy współpracy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celów.

Okres przez który dane będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 5 lat. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy dane przetwarzane będą  przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

OdbiorcydanychPani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Lubfarm S.A. Ponadto Lubfarm S.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi pocztowe, w przypadku dochodzenia roszczeń dane będą udostępniane sądom, komornikom sądowym, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@lubfarm.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne, ale niezbędne do jej realizacji.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu Realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem Lubfarm S.A.  – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie  prawnie; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem. Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przez który dane będą przechowywane
Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres Lubfarm S.A. iod@lubfarm.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu Realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem Lubfarm S.A.  – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie  prawnie; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem. Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przez który dane będą przechowywane
Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres Lubfarm S.A. iod@lubfarm.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
 Zachowanie poufności danych jest dla Lubfarm S.A. niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – Spółka m.in.:

 1. Powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Wdrożyła na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Ochrony Danych.
 3. Zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych a dotyczących m.in. Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin (zwane dalej Lubfarm).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy dot. współpracy handlowej a łączącej Ciebie oraz Lubfarm a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w ewentualnych celach marketingowych Lubfarm. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawa dot. zawarcia i realizacji umowy)
 • 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes (m.in. identyfikacja osób uprawnionych do realizacji umowy po stronie Twojego pracodawcy) realizowany przez Lubfarm i Ciebie a wynikający z umowy zawartej pomiędzy Lubfarm i Tobą określającą warunki realizacji ww. usługi,
 • 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na marketingu bezpośrednim produktów lub towarów Lubfarm, które to działania marketingowe Lubfarm będą realizowane w związku z trwającą pomiędzy Stronami umową handlową,
 • 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes realizowany w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Lubfarm działalności gospodarczej.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Lubfarm.

Kategorie danych osobowych
Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Lubfarm obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, firma, CEIDG, REGON, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Administrator nie będzie pobierał i przetwarzał żadnych danych nadmiarowych poza danymi niezbędnymi do ustalenia prawidłowego prawa do reprezentacji Strony umowy i/lub danych służbowych do prawidłowego wykonania umowy, bieżącej komunikacji.

Odbiorcy danych
Lubfarm będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Lubfarm, w tym potencjalnym klientom, instytucjom finansowo-ubezpieczeniowym i kontrahentom Lubfarm S.A. Dodatkowo Lubfarm S.A. będzie przekazywać podmiotom współpracującym z Lubfarm S.A. (producentom, operatorom sieci franczyzowych i grupom zakupowym) Twoje dane osobowe w zakresie firmy, Twojej handlowej aktywności i preferencji, percepcji oferty handlowej i akcji promocyjnych. Ponadto Lubfarm będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Ciebie oraz Lubfarm umowy, a także przez okres zgodny z  przepisami prawa oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski
tel: +48 22 211 18 60 e-mail: iod@lubfarm.pl
Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez Lubfarm S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Lubfarm S.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres przez który dane będą przechowywane
Lubfam S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji. 

Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Lubfam S.A., w tym w razie konieczności dostawcom Lubfarm S.A.  Ponadto Lubfarm S.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@lubfarm.pl  bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

MONITORING WIZYJNY

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe obejmujące Pani/Pana wizerunek, będą przetwarzane w celu zabezpieczenia osób, mienia oraz interesów Lubfarm S.A. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię Lubfarm S.A.

Okres przez który dane będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej jak przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Lubfarm S.A. powzięło wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcy danych
Lubfarm S.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Lubfarm S.A. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców usług w zakresie serwisowania i usuwania awarii kamer video. Lubfarm S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@lubfarm.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

KSIEGOWOŚĆ

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem prawidłowego wystawienia faktury VAT. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221) w związku z art.   6 ust 1 pkt c) RODO.

Okres przez który dane będą przechowywane
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)oraz na podstawie  art. 70 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa a następnie będą archiwizowane.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@lubfarm.pl  bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

Celem opracowania niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie Lubfarm S.A. otrzymuje bezpośrednio lub pośrednio od Współpracowników, Kontrahentów, Kandydatów do zatrudnienia i Pracowników Spółki.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu za pośrednictwem, którego dana osoba przegląda strony internetowe, dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników ( m.in. komputerach, laptopach, smartfonach, tabletach) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. ,,Cookies’’ nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie w urządzeniu Użytkownika końcowego. ,,Cookies’’ ze strony internetowej operatora może odczytać wyłącznie operator.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dzięki plikom ,,cookies’’ sprawdzamy wydajność, analizujemy i badamy jak działają nasze strony internetowe tworząc anonimowe statystyki, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Czy pliki „cookies” zawierają dane identyfikujące tożsamość Użytkownika?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji dostarczonych przez ,,cookies’’. Dane eksploatacyjne zbierane przy użyciu Cookies mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wielkość miejscowości).

Rodzaje i typy „cookies” używane na stronach internetowych operatora:

Używanie dwóch rodzajów Cookies – sesyjnych i stałych. Cookies sesyjne (session cookies) pozostają w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze stron internetowych operatora.

Natomiast Cookies stałe (persistent cookies) pozostają tak długo na urządzeniu Użytkownika jak długo mają ustawioną żywotność lub do momentu kiedy zostaną przez Użytkownika usunięte.
Jeżeli chodzi o typy Cookies to operator wykorzystuje m.in.:
Cookies konieczne do prawidłowego działania strony tzw. ,,niezbędne’’ – pozwalają Użytkownikowi swobodnie poruszać się po stronie Operatora oraz używać poszczególnych elementów.
Cookies poprawiające wydajność tzw. ,,wydajnościowe’’ – zbierają informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron operatora, poprzez identyfikacje obszarów które odwiedzał, czasu jaki na nim spędził oraz utrudnieniach w postaci komunikatów o błędach.
Cookies poprawiające funkcjonalność tzw. ,, funkcjonalne’’ – zapamiętują ustawienia i wybory Użytkownika, personalizują ustawienia treści usługi.
Cookies reklamowe – dzięki nim Użytkownik ma dostarczone reklamy odpowiadające jego preferencjom.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików ,,cookies’’ to należy zmienić ustawienia urządzenia końcowego w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika urządzenia końcowego (przeglądarki internetowej) lub na stronie jej producenta. Jednocześnie informujemy, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej operatora.

Podczas korzystania ze strony internetowej Lubfarm S.A. pobierane są automatycznie dodatkowe informacje: adres IP przypisany do komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas trwania dostępu, dostępu, rodzaj systemu operacyjnego itp.

Inspektor Ochrony Danych oraz Organ Nadzoru

Osobą powołaną przez Lubfarm S.A. do nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem realizacji wszelkich praw przewidzianych dla osób, których dane dotyczą, jest Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możliwy jest , poprzez email iod@lubfarm.pl, pod numerem telefonu (+48) 22 211 18 60 lub pisemnie (adres siedziby administratora).Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

Lubfarm S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na stronie.

Niniejsza polityka prywatności weszła w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.

Scroll to Top
Scroll to Top