WZA ogłoszenie 2022

Lublin, 22 sierpnia 2022r.

Zarząd LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Łanowej 8, informuje,  że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Łanowej 8.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 153 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 9 sierpnia 2022 r. poz. 41845.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie  przynajmniej na 7 dni przed odbyciem  Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym  przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy  oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie  przez Zarząd sprawozdania  z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki  za rok 2021
 7. Przedstawienie  przez Radę Nadzorczą sprawozdania z  działalności  za rok  2021
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności   za rok 2021
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
  4. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej  skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021
  6. udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021
  7. upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów  i zabezpieczenia ich  w formie hipotek lub zastawów  na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części.
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej  o pow. 1,2638ha,  działka nr ¾ objętego księgą wieczystą LU 1I/00129372/6 oraz  prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce
  9. wyboru Rady Nadzorczej
 9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

Scroll to Top
Scroll to Top