Zawiadomienie o NWZA

Zarząd Spółki Lubfarm Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 10 listopada 2020r. o godz. 13.00 w Lublinie, ul. Łanowa 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany statutu spółki
  b) przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki
 7. Zamknięcie obrad.

Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień statutu

W § 9 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji (wypłatę dywidendy) wykonuje spółka.

Dotychczasowa treść § 11.

  • § 11.

  • 1. Akcje mogą być umorzone celem i z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, a także bez obniżania kapitału akcyjnego z czystego zysku.
  • 2. Za umorzone akcje wypłaca się kwotę obliczoną na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
  • 3. Decyzję o umorzeniu akcji podejmuje oraz szczegółowe warunki umorzenia określa Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej na wniosek Zarządu.

 

Proponowana treść § 11.

   • § 11. 1. Akcje mogą być umarzane.
   • 2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).
   • 2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
   • 4. Dokument odcinka akcji może być umorzony w razie jego utraty.
   • 5. O utracie dokumentu odcinka akcji osoba zainteresowana zawiadamia spółkę na piśmie wskazując serię i nr akcji, których odcinek dotyczy.
   • 6. Utratę odcinka akcji zarząd spółki ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej spółki. Minimalnym okresem na zgłaszanie ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenie zgubionego czy utraconego odcinka akcji przez osoby trzecie jest okres 21dni.
   • 7. Po upływie 21 dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o umorzeniu dokumentu odcinka akcji zarząd spółki rozstrzyga w formie uchwały.
   • 8. Wydania duplikatu utraconego odcinka akcji dokonuje zarząd spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dotychczasowa treść § 20 ust. 1, 2, 3.

   1. badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu, rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i/lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki
   2. badanie sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
   3. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego wyników powyższego badania,

Proponowana treść § 20 ust 1, 2, 3

   1. ocena z końcem każdego roku obrotowego bilansu, rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i/lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
   2. ocena sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
   3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny,

 

Dotychczasowa treść § 28 zdanie pierwsze

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.

 

Proponowana treść § 28 zdanie pierwsze

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Zarządu względnie osoby przez nich wyznaczone.

 

W § 30 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

  1. 17. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy.
Scroll to Top
Scroll to Top