Zawiadomienie o WZA

Zarząd LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Łanowej 8, informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Łanowej 8.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 158 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 14 sierpnia 2020 r. poz. 40576.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2019
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2019
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2019
  3. udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2019
  4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019
  5. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
  6. udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2019
  7. przeznaczenia zysku za rok 2019
  8. upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części.
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638ha, działka nr ¾ objętego księgą wieczystą LU 1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce
  10. wyboru Rady Nadzorczej
  11. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Lubfarm S.A
 9. Zamknięcie obrad.
Scroll to Top
Scroll to Top