CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki w Lublinie przy ulicy Łanowej 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusze mogą działać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego oraz przekazane spółce w oryginale. Pełnomocnik musi legitymować się dokumentem tożsamości wskazanym w pełnomocnictwie.

Dopuszcza się złożenie dokumentu akcji za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W razie zaginięcia przesyłki wskazana forma złożenia dokumentu akcji następuje na wyłączną odpowiedzialność akcjonariusza.

Spółka wyda akcjonariuszowi pisemne pokwitowanie złożenia odcinków zbiorowych akcji spółki.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18.

Jednocześnie Zarząd Lubfarm S.A. informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Informacja o wezwaniu zamieszczona zostanie także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

W przypadku braku odcinka zbiorowego akcji spowodowanego zniszczeniem lub zagubieniem, akcjonariusz powinien fakt ten zgłosić telefonicznie bądź na adres e-mailowy lubfarm@lubfarm.pl celem uzyskania instrukcji odnośnie dalszego toku postępowania.

Z uwagi na obowiązek przekazania podmiotowi prowadzącemu elektroniczny rejestr wykazu akcjonariuszy prosimy o przekazanie niezbędnych danych na załączonych formularzach.

W załączeniu przesyłamy informację o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy.

Jeżeli Pan/Pani wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej prosimy o wskazanie adresu poczty elektronicznej na  formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres spółki.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Zarządu spółki w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00, nr telefonu: 81 710 52 00.

Prezes Zarządu

Przemysław Sierocki

Załączniki:

Załącznik 1: Obowiązek inf. dla akcjonariuszy LUBFARM

Załącznik 2: do Wezwania

Załącznik 3: do Wezwania

Scroll to Top
Scroll to Top