studio

WZA ogłoszenie 2023

         Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Łanowa 8, zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r., na godz. 12­­­­.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

         Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 102 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 29 maja 2023 r. poz. 26495.

         Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie  przynajmniej na 7 dni przed odbyciem  Zgromadzenia.

         Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym  przepisami kodeksu spółek handlowych.     

         Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy

         Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy  oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie  przez Zarząd sprawozdania  z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki  za rok 2022.
 7. Przedstawienie  przez Radę Nadzorczą sprawozdania z  działalności  za rok  2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2022,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok 2022,
  4. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej  skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2022,
  6. udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2022,
  7. upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4, objętego Księgą Wieczystą LU1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce,
  9. wyboru Rady Nadzorczej
 9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

WZA ogłoszenie 2022

Lublin, 22 sierpnia 2022r.

Zarząd LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Łanowej 8, informuje,  że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Łanowej 8.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 153 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 9 sierpnia 2022 r. poz. 41845.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie  przynajmniej na 7 dni przed odbyciem  Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym  przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy  oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie  przez Zarząd sprawozdania  z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki  za rok 2021
 7. Przedstawienie  przez Radę Nadzorczą sprawozdania z  działalności  za rok  2021
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności   za rok 2021
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
  4. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej  skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021
  6. udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021
  7. upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów  i zabezpieczenia ich  w formie hipotek lub zastawów  na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części.
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej  o pow. 1,2638ha,  działka nr ¾ objętego księgą wieczystą LU 1I/00129372/6 oraz  prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce
  9. wyboru Rady Nadzorczej
 9. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:

Szkolenia

Witamy Państwa na platformie e-learningowej i zachęcamy do aktywnego z niej korzystania.
Stworzyliśmy to nowoczesne narzędzie, umożliwiające kształcenie on-line, z myślą o Farmaceutach.
Dzięki niemu pomożemy Państwu zdobywać wiedzę konieczną do profesjonalnej obsługi pacjenta oraz zarządzania Apteką.
Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń (organizowanych cyklicznie) z zakresu farmacji, przygotowywanych przez producentów i pracowników naukowych Uniwersytetów Medycznych.
Dodatkową zaletą udziału w kursach, w ramach kształcenia ustawicznego, jest możliwość uzyskania punktów edukacyjnych tzw. „twardych” i „miękkich”.
Materiały szkoleniowe (w formie filmów video, prezentacji lub plików tekstowych) będą dostępne na platformie w określonym przedziale czasowym, po upływie którego uczestnicy rozwiążą test dotyczący prezentowanych treści. Jego pozytywne zakończenie uprawnia do uzyskania osobistego certyfikatu ukończenia szkolenia.
Zapraszamy do udziału w proponowanych kursach i poszerzania wiedzy, która przełoży się na sukces sprzedażowy w Państwa Aptekach.

Już po biegu

Zmęczeni, ubłoceni ale szczęśliwi.

Firma Lubfarm i jej pracownicy włączyli się aktywnie w pomoc dla Julki.

Specjalne podziękowania dla Firmy THEA, która również włączyła się w pomoc dla małej Julki.

 

Ratujemy nóżki Julki,
aby też mogła biegać

Mała Julka urodziła z zespołem wad genetycznych zwanym zespołem Larsena. Choroba ta charakteryzuje się wrodzonymi zwichnięciami dużych stawów zniekształceniem stóp i skoliozą.

Diagnoza dotycząca tylko leczenia w zakresie możliwości chodzenia to dwie operacje których łączny koszt to 500 tys. zł.

Klub Maratończyk z Dębicy postanowił zorganizować imprezę biegową. Opłata startowa w całości przeznaczona zostanie na leczenie Julki.

Dlatego ani chwili nie zawahaliśmy się aby włączyć się w akcję pomocy.

Zachęcamy wszystkich naszych partnerów biznesowych przyjaciół i znajomych – starujcie z nami!

Zbiórka prowadzona jest również poprzez portal zbiórek publicznych FUNDACJĘ SIEPOMAGA.PL, link poniżej

https://www.siepomaga.pl/nozki-julii

Dematerializacja akcji

Lublin , 30 września 2020r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

Ogłoszenie o utracie akcji

Zarząd Lubfarm S.A z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000184379, NIP: 9462108452, REGON: 430904450, kapitał zakładowy w wysokości 5.397.350 zł (w pełni opłacony) informuje o fakcie utraty odcinków zbiorowych akcji obejmujących:

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

(ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI)

Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z póżn.zm.)   wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza Lubfarm S.A. do złożenia w spółce w terminie do 31 stycznia 2021r. odcinka zbiorowego akcji.

Scroll to Top
Scroll to Top